پاورپوینت اماده آناتومی پوست - 40 اسلاید

پاورپوینت اماده آناتومی پوست - 40 اسلاید

پاورپوینت اماده آناتومی پوست - 40 اسلاید

پاورپوینت اماده آناتومی پوست - 40 اسلاید

پاورپوینت اماده آناتومی پوست - 40 اسلاید

پاورپوینت اماده آناتومی پوست - 40 اسلاید

پاورپوینت اماده آناتومی پوست - 40 اسلاید

پاورپوینت اماده آناتومی پوست - 40 اسلاید

پاورپوینت اماده آناتومی پوست - 40 اسلاید

ضمائم و وظایف پوست


ساختمان و عملکرد و پاتولوژی پوست


پوست بزرگترین ارگان در بدن است و سطحی حدود 2 متر را می پوشاند. وزن آن حدود 2/5 کیلو گرم و شامل میلیون ها پایانه عصبی است .

 

توانایی برای دوباره سازی خود را دارا است . بدین ترتیب آسیب های وارد به خود را ترمیم می کند.

 

ساختمان و عملکرد آن برای نگهداری هموستاز بدن ضروری است .

 

قبل از شناسایی بیماری های پوستی ما باید در ابتدا ساختمان و عملکرد پوست سالم را بشناسیم .


عوارض
Aging: